CONCURS POST VACANT ÎNGRIJITOR

ANUNŢ

CONCURS POST VACANT ÎNGRIJITOR

Şcoala Gimnazială “Mihai Drăgan” din Bacău organizează la sediul Creşei Nr.19, structură a Scolii Gimnaziale “Mihai Drăgan” Bacău din Str. Logofăt Tăutu, nr.7, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractulale vacante: ingrijitor-1 post norma întreagă, conform H.G. 286/23.03.2011

Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei pe data de 04 noiembrie 2022, conform calendarului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de îngrijitor sunt:

– studii medii (10 clase/şcoala profesională/liceu)

– vechimea în domeniu constituie un avantaj

– recomandare de la ultimul loc de muncă (dacă este cazul)

– să aibă domiciliul de reşedintă în oraș

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar la angajare.

Anexele de la punctele b-d vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor cu originalul.

Dosarul (cu şină) trebuie să cuprindă toate documentele, în ordinea enumerată mai sus, iar filele trebuiesc numerotate. Numărul de file va fi consemnat în opis.

Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 27 octombrie 2022, ora 1400

Bibliografie interviu pentru postul de îngrijitor:

1. OMECS 5079/2016 – Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar:

2. Legea 319/2006 privind protecția și securitatea în muncă și normele de aplicare aprobate prin HG 1425/2006;

3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

4. Ordin 261/2007 privind aprobarea normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

PerioadaActivitatea
13-27.10.2022, între orele 1000-1400Depunerea dosarelor de înscriere
31.10.2022, ora 1000Selecția dosarelor
31.10. 2022, ora 1400Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
01.11.2022, între orele 1000-1200Depunerea contestațiilor ca urmare a selecției dosarelor
01.11.2022, ora 1400Afișarea rezultatelor in urma contestațiilor depuse ca urmare a selecției dosarelor
04.11.2022, ora 1000Susținerea probei practice
04.11.2022, ora 1300Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei practice
04.11.2022, între orele 1330-1500Depunerea contestațiilor ca urmare a probei practice
04.11.2022, ora 1630Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse ca urmare a probei practice
07.11.2022, ora 1000Susținerea interviului
07.11.2022, ora 1500Afișarea rezultatelor finale

Nota:ConformH.G.286/2011suntdeclaraţiadmişilainterviucandidaţiicareauobţinutminimum50depunctelaprobeleanterioare

Relaţii suplimentare se pot obţine la Scoala Gimnazială “Mihai Drăgan” Bacău, Str. Logofăt Tăutu, nr.7, telefon:0740/139365.

Angajator: Şcoala Gimnazială “Mihai Drăgan” Bacău

Tip angajator: Instituţii locale

Categoria postului: Funcţie contractuală

Judeţ: Bacău

Tipul postului: Permanent

Nivelul postului: Funcţii de execuţie

DIRECTOR,

Prof. DRĂGOI ALINA

ERATĂ

CONCURS POST VACANT ÎNGRIJITOR

PROBA DE INTERVIU VA AVEA LOC PE DATA DE 07.11.2022, ORA 1000

DIRECTOR, SECRETAR,

Prof. DRĂGOI ALINA POP GABRIELA