ANUNŢ! CONCURS POST VACANT ÎNGRIJITOR

CONCURS POST VACANT ÎNGRIJITOR

          Şcoala Gimnazială “Mihai Drăgan”  din Bacău organizează la sediul Scolii  Gimnaziale  “Mihai Drăgan” Bacău  din Str. Logofăt Tăutu, nr.7, concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractulale vacante: ingrijitor-2 posturi norma întreagă, conform H.G. 286/23.03.2011

Concursul  se va desfăşura  la sediul instituţiei pe data de 04 mai 2022, conform calendarului.

            Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale  de îngrijitor sunt:

            – studii medii (10 clase/şcoala profesională/liceu)

– vechimea în domeniu constituie un avantaj

– recomandare de la ultimul loc de muncă (dacă este cazul)

– să aibă domiciliul de reşedintă în  oraș

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar la angajare.

            Anexele de la punctele b-d vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor cu originalul.

            Dosarul (cu şină) trebuie să cuprindă toate documentele, în ordinea enumerată mai sus, iar filele trebuiesc numerotate. Numărul de file va fi consemnat în opis.

Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este  27 aprilie 2022, ora 1400

Bibliografie interviu pentru  postul  de îngrijitor:

1. OMECS 5079/2016 – Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar:

2. Legea 319/2006 privind protecția și securitatea în muncă și normele de aplicare aprobate prin HG 1425/2006;

3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

4. Ordin 261/2007 privind aprobarea normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

PerioadaActivitatea
11-27.04. 2022, între orele 1000-1400Depunerea dosarelor de înscriere
02 mai  2022, ora 1000Selecția dosarelor
02 mai  2022, ora 1500,Afișarea rezultatelor în  urma selecției dosarelor
03 mai  2022,intre orele 1000-1200Depunerea contestațiilor ca urmare a selecției dosarelor
03 mai 2022, ora 1400Afișarea rezultatelor in urma contestațiilor depuse ca urmare a selecției dosarelor
04 mai  2022,  ora 1130Susținerea probei practice
04 mai  2022,  ora 1500Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei practice
04 mai  2022,  între orele 1500-1530Depunerea contestațiilor ca urmare a probei practice
04 mai  2022,  ora 1630Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse ca   urmare a probei practice
05 mai 2022, ora 1130Susținerea interviului
05 mai 2022, ora 1500Afișarea rezultatelor finale

Nota: Conform H.G. 286/2011 sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la probele anterioare          

Relaţii suplimentare se pot obţine  la Scoala Gimnazială “Mihai Drăgan” Bacău,  Str. Logofăt Tăutu, nr.7, telefon:0740/139365.

Angajator: Şcoala Gimnazială “Mihai Drăgan” Bacău 

Tip angajator:  Instituţii locale

Categoria postului: Funcţie contractuală

Judeţ:  Bacău

Tipul postului: Permanent

Nivelul postului: Funcţii de execuţie

DIRECTOR,

Prof.  DRĂGOI ALINA