ANUNȚ! CONCURS SECRETAR ȘEF PERIOADĂ DETERMINATĂ

Şcoala Gimnazială “Mihai Drăgan”  din Bacău organizează la sediul Şcolii Gimnaziale “Mihai Drăgan” Bacău,  din Str. Logofăt Tăutu nr.7, concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiei contractulale pe perioadă  temporar vacantă –1 normă secretar şef  ;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul  se va desfăşura  pe data de 01 martie 2022, conform calendarului.

Nr. crt.Etapa de concursData/perioadaOraLocatia
1.Depunerea dosarelor candidaţilor14.02.2022- 18.02.2022900 – 1400Secretariat
2.Selectia dosarelor22.02.2022900 – 1100 
3.Afişarea selecţiei dosarelor22.02.20221400Site-ul şcolii
4.Depunerea contestaţiilor-selecţia dosarelor23.02.2022900 – 1100Secretariat
5.Afişarea rezultatelor contestaţiilor23.02.20221200Site-ul şcolii
6.Proba scrisă01.03.20221000Sala de examen
7.Proba practică02.03.2022900Secretariat
8.Probă interviu02.03.20221300Sala de examen
9.Afisarea rezultatelor02.03.20221500Site-ul şcolii
10.Depunerea contestaţiilor-proba scrisă03.03.2022900Secretariat
11.Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor03.03.20221000Site-ul şcolii
12.Afişarea rezultatelor finale03.03.20221030Site-ul şcolii

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funţiei contractuale sunt:

– studii superioare cu licenţă;

          – vechime în post minim 12 ani;

          – recomandare de la ultimul loc de muncă;

          – cunoştinţe medii spre avansate a pachetului Office;

– cunoştinţe de operare a programelor: Edusal, Revisal şi SIIIR

– cunoştinţe despre încadrarea personalului din învăţământ.

TEMATICA

1. Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar

2. Încadrarea personalului în învățământul preuniversitar

3. Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar

4. Actele de studii-tipuri, condiții de eliberare, modul de completare

5. Duplicate ale actelor de studii

6. Documente școlare

7. Acordarea burselor școlare, Euro 200 și a altor ajutoare sociale pentru elevi

8. Arhivarea și circuitul documentelor

9. Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR

BIBLIOGRAFIE

1. Legea 1/ 2011 – Legea educației naționale cu completările și modificările ulterioare

2. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar

3. Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu completările și modificările ulterioare

4. Legea 63/2011 privind încadrarea și salarizarea personalului didactic ți didactic auxiliar, actualizată

5. HG 250/1992 actualizată – privind concediile de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare

6.  HG 286/2010 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

7.  Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic aprobate cu Ordinul 5559/7.10.2011

8.  Legea 263/2010 actualizată – privind sistemul unitar de pensii publice

9.  Criterii de normare a personalului didactic auxiliar și nedidactic potrivit Notificării MEN 4499/1999

10. HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar ”Euro200”

11. Ordin 5576/2011 și ordin 3470/7.03.2012 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

12. Ordin 5565/31.10.2011 – Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar

13. HG 500/2011 privind Registrul general de evidență al salariaților

14. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare

15. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale

16.  OUG nr. 10/2008 privind salarizarea personalului nedidactic din învățământ

ETAPE CONCURS:

Selecția dosarelor

Proba scrisă – 100 de puncte

Proba practică- 100 de puncte

Interviu – 100 de puncte

Candidații trebuie să obțină minim 70 de puncte la fiecare probă.

Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine  la Scoala Gimnazială   “Mihai Drăgan” Bacău  cu sediul din Str. Logofăt  Tăutu, nr.7, telefon:0740/139365.

Angajator: Şcoala Gimnazială “Mihai Drăgan” Bacău 

Tip angajator:  Instituţii locale

Categoria postului: Funcţie contractuală

Judeţ:  Bacău

Tipul postului: temporar vacantă

Nivelul postului: Funcţii de execuţie