ANUNŢ! CONCURS POST VACANT PAZNIC

CONCURS POST VACANT PAZNIC

$coala Gimnaziala “Mihai Dragan” din Bacau organizeaza la sediul Scolii Gimnaziale “Mihai Dragan” Bacau din Str. Logofat Tautu, nr.7, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractulale vacante: paznic- 1 post norma intreaga conform H.G. 286/23.03.2011

Concursul se va desfa ura la sediul institutiei pe data de 04 mai 2022, conform calendarutui.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidafii trebuie sci fndeplineasca urmatoarele condifii generate, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile fi completarile ulterioare:

 1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apaqinand Spatiului Economic European i domicitiul in Romania;
 2. cunoa te limba romana, scris i vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile tegale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicate eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. indepline te conditiile de studii i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnata definitiv pentru savar irea unei infractiuni contra umanitafii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciut, care impiedica in:raptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savaqite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

CondiJiile specifice necesare in vederea participlirii la concurs # a ocuparii funjiei contractuale de paznic sunt:

 • studii medii (10 clase/ coala profesionala/liceu)
  • certificat de calificare profesionata-Agent paza i ordine
  • vechime in domeniu necesara ocuparii postului: 3 ani
  • sa aiba domiciliut de re edinta in ora
  • disponibilitate pentru program prelungit in situatii speciale, precum i in weekend sau sarbatori

legale.

– capacitate de autocontrol i de gestionare a situatiilor deosebite cu mult calm i discernamant

Nu se permite participarea la concurs a persoanelor carora le-a incetat contractul individual de

munca din motivele prevazute de art.56 lit.g), h) i art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat;

Conform art. 6 al Regutamentului-cadru privind stabilirea principiilor generate de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contra:tuale   i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului co:!tractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezent1 un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii s:m institutiei publice organizatoare;
 2. copia actutui de identitate sau orice alt document care atesta idc:1titatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor i ale :1ltor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum i copiile documentelor care atesta indepli: irea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. cametul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca (extras REVISAL), in meserie i/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 • aviz de integritate comportamentala conform Legii nr.118/2019,,.doar la angajare
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate (apt pentru -angajare) corespunzatoare eliberata cu eel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • recomandre de la ultimul loc de munca
 • curriculum vitae

Adeverinta care atesta starea de sanatate confine, in clar, numarul, data, numele emitentului i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

in cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar la angajare.

Anexele de la punctele b-d vor fi prezentate i in original in vederea conformitatii copiilor cu originalul.

Dosarul (cu ina) trebuie sa cuprinda toate documentele, in ordinea enumerata mai sus, iar filele trebuiesc numerotate. Numarul de file va fi consemnat in opis.

Termenul limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs este 27 aprilie 2022, ora 14°0

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant de personal contractual paznic (agent de securitate)

 1. LEGEA nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protectia persoanelor, republicata – MONITORUL OFICIAL nr. 189/ 2014, cu modificarile i completarile ulterioare;
 2. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protectia persoanelor­ MONITORUL OFICIAL rn. 335 I 2012, cu modificarile i completarile ulterioare;
 3. LEGEA NR. 319 I 2006 – A SECURITATII $I   SANATATII rN MUNCA., ACTUALIZATA CU

MODIFICA.RILE $1 COMPLETA.RILE UL TERIOARE,- Cap.IV –  Obligatiile lucratorilor;

 • LEGEA NR. 477 / 2004 -PRIVIND CODUL DE CONDUITA. A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITATILE $I INSTITUTIILE PUBLICE: – Cap.II – Norme generate de conduita profesionala a personalului contractual, art.7;
 • LEGEA 53 I 2003 ACTUALIZATA – CODUL MUNCIi ,,RA.SPUNDEREA DISCIPLINARA.” (ART.247 – ART.252);
 • Regulamentul cadru de organizare i functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului Educatiei Nationale   i Cercetarii $tiintifice nr. 5079/31.08.2016 cu modificarile i completarile ulterioare;
  Activitatea 11-27.04. 2022, intre orele 10°0-14°0 Deounerea dosarelor de inscriere 02 mai 2022, ora 10°0 Selectia dosarelor 02 mai 2022, ora 15oo, Afi area rezultatelor in  urma seleqiei dosarelor 03 mai 2022,intre orele 1000-12°0 Depunerea contestatiilor ca urmare a selectiei dosarelor 03 mai 2022, ora 14°0 Afi area rezultatelor in urma contestatiilor depuse ca urmare a selectiei dosarelor 04 mai 2022, ora 9°0 Sustinerea probei scrise 04 mai  2022,  ora 11°0 Afi rea rezultatelor in urma sustinerii probei scrise 04 mai  2022,  intre orele 1130– 12°0 Depunerea contestatiilor ca urmare a probei scrise 04 mai 2022,  ora 15°0 Afi area rezultatelor in urma contestatiilor depuse ca urmare a probei scrise 05 mai 2022, ora 900 Sustinerea interviului 05 mai 2022, ora 15°0 Afi area rezultatelor finale    

C                             –

Perioada

1fi

·- — 1d

Nota: Conform H.G. 286/2011 sunt declara/i admifi la interviu candidaJii care au obJinut minimum 50 de puncte la probele anterioare.

Relatii suplimentare se pot obtine la Scoala Gimnaziala “Mihai Dragan” Bacau, Str. Logofat Tautu, m.7, telefon:0740/139365.

Angajator: coala Gimnaziala “Mihai Dragan” Bacau Tip angajator: Institutii locale

Categoria postului: Functie contractuala Judet: Bacau

Tipul postului: Permanent

Nivelul postului: Functii de executie

DIRECTOR,

Prof.  DRĂGOI ALINA