ANUNȚ! CONCURS POST ÎNGRIJITOR PERIOADĂ DETERMINATĂ 1 NORMĂ

Şcoala Gimnazială “Mihai Drăgan” Bacău, cu sediul în Str. Logofătu Tăutu, nr. 7, jud. Bacău, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual temporar vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: ÎNGRIJITOR

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post temporar vacant – normă întreagă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Şcoala Gimnaziala “Mihai Drăgan” Bacău

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: determinată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Îngrijitor sunt:

Studii: medii/generale

-Vechimea în muncă: constituie un avantaj

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) Curriculum Vitae, model comun european.

            Anexele de la punctele b-d vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor cu originalul.

Dosarul (cu şină) trebuie să cuprindă toate documentele, în ordinea enumerată mai sus, iar filele trebuiesc numerotate. Numărul de file va fi consemnat în opis.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt.ActivităţiData și ora
1.Publicarea anunțului03.05.2023
2.Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Şcoala Gimnazială “Mihai Drăgan” Bacău, cu sediul în Str. Logofătu Tăutu, nr. 7, jud. Bacău          Termen-limită:  10.05.2023, ora 15.00
3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs                  11.05.2023, ora 10.30
4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor12.05.2023, ora 10.00
5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor13.05.2023, ora 10.00
6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor14.05.2023, ora 10.00
7.Susţinerea probei practice18.05.2023, ora 10.00
8.Afişarea rezultatului probei practice19.05.2023, ora 9.30
9.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice19.05.2023, ora 10.00
10.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor19.05.2023, ora 14.00
11.Susţinerea interviului22.05.2023, ora 10.00
12.Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului23.05.2023, ora 09.30
13.Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului23.05.2023, ora 10.00
14.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor23.05.2023, ora 13.00
15.Afişarea rezultatului final al concursului23.05.2023, ora 14.00

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant Îngrijitor

1. OMECS 5079/2016 – Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ     preuniversitar:

2. Legea 319/2006 privind protecția și securitatea în muncă și normele de aplicare aprobate prin HG 1425/2006;

3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

4. Ordin 261/2007 privind aprobarea normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare.

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant Îngrijitor

  1. Reguli de efectuare a curățeniei;
  2. Noțiuni fundamentale de igienă;
  3. Reglementări privind securitatea muncii;
  4. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
  5. Reglementări privind securitatea și sănătatea în muncă.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0740139365 , la adresa de e-mail:  scmihaidragan@yahoo.com și pe website: www.scmihaidraganbacau.ro, persoană de contact: Pop Gabriela, având funcția  de secretar.

D I RECTOR,

Prof. DRĂGOI GEORGETA ALINA