ANUNŢ! CONCURS POST VACANT ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

CONCURS POST VACANT – ADMINISTRATOR PATRIMONIU

          Şcoala Gimnazială “Mihai Drăgan”  din Bacău organizează la sediul Scolii  Gimnaziale  “Mihai Drăgan” Bacău  din Str. Prieteniei, nr.73, concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractulale vacante: administrator patrimoniu – 1 post cu 0,5 normă  conform H.G. 286/23.03.2011

Concursul  se va desfăşura  la sediul instituţiei pe data de 04 mai 2022, conform calendarului.

            Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale  administrator patrimoniu sunt:

– studii superioare  absolvite cu diploma de licență în domeniul tehnic (inginer/subinginer) sau economic.

            – cunoașterea legislației financiar-contabile;

            – abilități  de operare pe calculator (Office, gestiune, internet)

            – experiență în coordonarea echipelor constituie un avantaj;

            – abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;

            – spirit organizatoric;

            – abilități pentru munca în echipă;

            – cursurile SICAP  constituie un  avantaj;

vechime in domeniu necesară ocupării postului:    minim 2 ani

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă (extras REVISAL), în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) aviz de integritate comportamentală conform Legii nr.118/2019, doar la angajare

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate (apt pentru angajare) corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

h) recomandre de la ultimul loc de muncă

i) curriculum vitae

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar la angajare.

            Anexele de la punctele b-d vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor cu originalul.

            Dosarul (cu şină) trebuie să cuprindă toate documentele, în ordinea enumerată mai sus, iar filele trebuiesc numerotate. Numărul de file va fi consemnat în opis.

Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este  27 aprilie 2022, ora 1400

Tematica concursului pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu

l. Organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, personalul unităților de învățământ, răspunderea disciplinară a personalului;

2. Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic compartimentul administrativ-organizare și responsabilități;

3. Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii;

4. Atribuţiile principale ale gestionarului, condiţii privind angajarea gestionarilor,  răspunderea penală și civilă a gestionarului;

5. Norme generale şi specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar – contabile;

6. Elemente obligatorii pe care trebuie să le contină documentele financiar-contabile;

7. Modul de realizare a achiziţiilor publice, proceduri de atribuire a contractelor de achizitie           publică;

8. Obligaţiile angajatorilor, obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;

9. Evenimente (comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind securitatea şi sănătatea în muncă);

10. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (conf. Codului Muncii);

11.·Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii;

12. Dispozitii generale, obligaţii privind apărarea iîmpotriva incendiilor;

13. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

14. Colectarea selectiva a deşeurilor;

15. Jurisdicţia muncii conf. Codului Muncii;

16. Garanţia în numerar (conf. Legii22/18. l 1.1969)

17. Drepturi si obligaţii în legatură cu primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor materiale;

18. Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale;

19. Prevederi legale privind controlul managerial intern;

20. Cunoştinţe avansate de operare Microsoft Office Excel şi Word (calcul tabelar, întocmire        grafice, editarea texte) şi să aiba cunoştinţe de utilizare e-mail.

21. Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă şi de prevenire şi stingerea          incendiilor.

Bibliografie pentru ocuparea postului vacant de personal contractual – administrator patrimoniu

1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educatiei naţionale, cu modificarile şi completările ulterioare;

2. O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

3. LEGEA nr.22/1969, modificată şi completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completarile ulterioare;

4. Legea nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificările şi completarile ulterioare;

6. H.G nr. 419/ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor   referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice;

7. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

8. O.M.F.P nr.2634/2015 privind documentele finaciar-contabile, cu modificările şi completarile ulterioare;

9. LEGEA nr.319/2006 Legea securitatii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completarile ulterioare;

10. LEGEA nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare;

11. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor actualizată;

12.O.U.G 74/2008 privind colectarea selectiva a deșeurilor;

13.Ordin OMEC Nr. 5447/31.08.2020 prinvind aprobarea Regulamentului cadru de Organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial , Partea I,  nr. 827/ 09.09.2020.

Concursul se va organiza  conform calendarului:

PerioadaActivitatea
11-27.04. 2022, între orele 1000-1400Depunerea dosarelor de înscriere
02 mai  2022, ora 1000Selecția dosarelor
02 mai  2022, ora 1500,Afișarea rezultatelor în  urma selecției dosarelor
03 mai  2022,intre orele 1000-1200Depunerea contestațiilor ca urmare a selecției dosarelor
03 mai 2022, ora 1400Afișarea rezultatelor in urma contestațiilor depuse ca urmare a selecției dosarelor
04 mai  2022,  ora 900Susținerea probei scrise
04 mai  2022,  ora 1500Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei scrise
05 mai  2022,  între orele 0930-1100Depunerea contestațiilor ca urmare a probei scrise
05 mai  2022,  ora 1500Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse ca   urmare a probei scrise
06 mai 2022, ora 900Susținerea interviului
06 mai 2022, ora 1400Afișarea rezultatelor finale

Nota: Conform H.G. 286/2011 sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte la probele anterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine  la Scoala Gimnazială “Mihai Drăgan” Bacău,  Str. Logofăt Tăutu, nr.7, telefon:0740/139365.

Angajator: Şcoala Gimnazială “Mihai Drăgan” Bacău 

Tip angajator:  Instituţii locale

Categoria postului: Funcţie contractuală

Judeţ:  Bacău

Tipul postului: Permanent

Nivelul postului: Funcţii de execuţie

                        DIRECTOR,

                        Prof.  DRĂGOI ALINA