ANUNȚ! CONCURS 2 POSTURI ÎNGRIJITOR 2 NORME NEDETERMINATE 1 POST MUNCITOR 1 NORMĂ NEDETERMINATĂ 1 POST ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 0,5 NORMA NEDETERMINATĂ

Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău, cu sediul în Bacău, str. Logofăt Tăutu nr. 7, jud. Bacău, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor 

NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante cu normă întreagă

NIVELUL POSTULUI: funcții de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu normă întreagă

NIVELUL POSTULUI: funcții de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Administrator patrimoniu

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 0,5 normă

NIVELUL POSTULUI: funcții de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Îngrijitor sunt:

-Studii: medii/generale

-Vechimea în muncă: nu se solicită

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Muncitor sunt:

-Studii medii (10 clase/şcoală profesională/liceu)

-Vechime în muncă: 3 ani

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Administrator patrimoniu sunt:

-Studii superioare absolvite cu diplomă în domeniul tehnic (inginer) sau economic

-Vechime în muncă și în specialitatea studiilor: 1 an

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt.ActivităţiData
1.Publicarea anuntului21.09.2023
2.Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău, cu sediul în Bacău, str. Logofăt Tăutu nr. 7, jud. Bacău04.10.2023, ora 15.00
3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs06.10.2023, ora 10.00
4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor09.10.2023, ora 10.00
5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor10.10.2023, ora 10.00
6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor11.10.2023, ora 10.00
7.Susţinerea probei scrise ( doar Administrator patrimoniu)16.10.2023, ora 10.00
8.Afişarea rezultatului probei scrise16.10.2023, ora 13.00
9.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise17.10.2023, ora 10.00
10.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor17.10.2023, ora 15.00
11.Susţinerea probei practice (doar Îngrijitor și Muncitor)16.10.2023, ora 10.00
12.Afişarea rezultatului probei practice16.10.2023, ora 13.00
13.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice17.10.2023, ora 10.00
14.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor17.10.2023, ora 15.00
15.Susţinerea interviului (pentru toate posturile)18.10.2023, ora 10.00
16.Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului18.10.2023, ora 13.00
17.Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului19.10.2023, ora 10.00
18.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor20.10.2023, ora 10.00
19.Afişarea rezultatului final al concursului20.10.2023, ora 12.00

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant Îngrijitor

1. OMECS 5079/2016 – Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ     preuniversitar:

2. Legea 319/2006 privind protecția și securitatea în muncă și normele de aplicare aprobate prin HG 1425/2006;

3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

4. Ordin 261/2007 privind aprobarea normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare.

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant Îngrijitor

 1. Reguli de efectuare a curățeniei;
 2. Noțiuni fundamentale de igienă;
 3. Reglementări privind securitatea muncii;
 4. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
 5. Reglementări privind securitatea și sănătatea în muncă.

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant -Muncitor

 1. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii;
 2. Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
 3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 4. Legea 132/2010 privind colectarea slectivă a deșeurilor în instituțiile publice.

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant -Muncitor

 1. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii:

Titlul II, Capitolul 2 Executarea contractului individual de muncă, art.39. Drepturile și obligațiile salariatului;

Titlul II, Cpitolul 5 Încetarea contractului individual de muncă, Secțiunea a 3-a Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului, art.61;

 • Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă:

Capitolul IV Obligațiile lucrătorilor, art.23, alin.(1) și (2);

 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor:

Capitolul II Obligațiile privind apărarea împotriva incendiilor, Secțiunea a 6-a Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului, art.22 Principalele obligații ale salariatului la locul e muncă;

 • Legea 132/2010 privind colectarea slectivă a deșeurilor în instituțiile publice:

Art.9 Sistemul de colectare selectivă a deșeurilor- condiții;

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant -Administrator patrimoniu

1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educatiei naţionale, cu modificarile şi completările ulterioare;

2. O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

3. LEGEA nr.22/1969, modificată şi completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completarile ulterioare;

4. Legea nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificările şi completarile ulterioare;

6. H.G nr. 419/ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor   referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice;

7. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

8. O.M.F.P nr.2634/2015 privind documentele finaciar-contabile, cu modificările şi completarile ulterioare;

9. LEGEA nr.319/2006 Legea securitatii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completarile ulterioare;

10. LEGEA nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare;

11. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor actualizată;

12.O.U.G 74/2008 privind colectarea selectiva a deșeurilor;

13.Ordin OMEC Nr. 5447/31.08.2020 prinvind aprobarea Regulamentului cadru de Organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial , Partea I,  nr. 827/ 09.09.2020.

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului  vacant de Administrator patrimoniu

l. Organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, personalul unităților de învățământ, răspunderea disciplinară a personalului;

2. Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic compartimentul administrativ-organizare și responsabilități;

3. Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii;

4. Atribuţiile principale ale gestionarului, condiţii privind angajarea gestionarilor,  răspunderea penală și civilă a gestionarului;

5. Norme generale şi specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar – contabile;

6. Elemente obligatorii pe care trebuie să le contină documentele financiar-contabile;

7. Modul de realizare a achiziţiilor publice, proceduri de atribuire a contractelor de achizitie           publică;

8. Obligaţiile angajatorilor, obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;

9. Evenimente (comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind securitatea şi sănătatea în muncă);

10. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (conf. Codului Muncii);

11.·Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii;

12. Dispozitii generale, obligaţii privind apărarea iîmpotriva incendiilor;

13. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

14. Colectarea selectiva a deşeurilor;

15. Jurisdicţia muncii conf. Codului Muncii;

16. Garanţia în numerar (conf. Legii22/18. l 1.1969)

17. Drepturi si obligaţii în legatură cu primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor materiale;

18. Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale;

19. Prevederi legale privind controlul managerial intern;

20. Cunoştinţe avansate de operare Microsoft Office Excel şi Word (calcul tabelar, întocmire        grafice, editarea texte) şi să aiba cunoştinţe de utilizare e-mail.

21. Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă şi de prevenire şi stingerea             incendiilor.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0740139365 , la adresa de e-mail:  scmihaidragan@yahoo.com și pe website: www.scmihaidraganbacau.ro, persoană de contact: Pop Gabriela, având funcția  de secretar.

DIRECTOR,

Prof. DRĂGOI GEORGETA ALINA