ANUNȚ CONCURS! 2 POSTURI ÎNGRIJITOR 1 POST MUNCITOR PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău, cu sediul în Bacău, str. Logofăt Tăutu nr. 7, jud. Bacău, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor

NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante, 2,00 norme întregi

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Şcoala Gimnazială “Mihai Drăgan” Bacău

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 1,00 normă întreagă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Şcoala Gimnazială “Mihai Drăgan” Bacău

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor de îngrijitor sunt:

Studii: medii/generale

Vechime în muncă: constituie avantaj

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de muncitor sunt:

Studii: medii (10 clase/şcoala profesională/liceu) şi  curs de calificare, certificate prin documente de absolvire,  în unul din domeniile:mecanic, electric, electrotehnic, constructii civile, instaltii (gaze, apă, tehnico-sanitare)

– disponibilitate pentru program flexibil

Vechime în muncă: constituie avantaj

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt.ActivităţiData
1.Publicarea anunțului17.01.2024
2.Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău, cu sediul în Bacău, str. Logofăt Tăutu nr. 7, jud. Bacău, până la data de:01.02.2024, ora 15.00
3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs                  05.02.2024, ora 12.00
4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor06.02.2024, ora 12.00
5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor06.02.2024, ora 13.00
6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor07.02.2024, ora 12.00
7.Susţinerea probei practice09.02.2024, ora 10.00
8.Afişarea rezultatului probei practice09.02.2024, ora 15.00
9.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice12.02.2024, ora 10.00
10.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor12.02.2024, ora 15.00
11.Susţinerea interviului13.02.2024, ora 10.00
12.Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului13.02.2024, ora 15.00
13.Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului14.02.2024, ora 10.00
14.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor14.02.2024, ora 15.00
15.Afişarea rezultatului final al concursului14.02.2024, ora 16.00

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant Îngrijitor

1. OMECS 5079/2016 – Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ     preuniversitar:

2. Legea 319/2006 privind protecția și securitatea în muncă și normele de aplicare aprobate prin HG 1425/2006;

3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

4. Ordin 261/2007 privind aprobarea normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare.

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant Îngrijitor

 1. Reguli de efectuare a curățeniei;
 2. Noțiuni fundamentale de igienă;
 3. Reglementări privind securitatea muncii;
 4. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
 5. Reglementări privind securitatea și sănătatea în muncă.

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de muncitor

 1. Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile public – Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7;
 2. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare, Cap.I – „Dispoziţii generale”, Cap.II – Secţiunea 1 – „Obligaţii generale” şi Secţiuntea 6 – „Obligaţiile salariatului” – art.21, 22;
 3. Legea nr. 319 din 2006 privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – Cap.III – Secţiunea 7, Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor;
 4. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare – Cap.V – Secţiunile 1,2,3,4, Cap.6 – Secţiunea 1;
 5. Cartea instalatorului electrician – autori Ghe.Chiriţă şi C.Alexe;
 6. Legea nr.53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap. II – Răspunderea disciplinară art.263-268, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. ROFUIP 5447/2020 – Cap..III – Personalul nedidactic ( art.48, 49 );
 8. Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice.

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de muncitor

 • Exploatarea uneltelor din domeniul mecanic;
 •  Exploatarea istalațiilor electrice, sanitare, de încălzire, și a echipamentelor aferente acestora;
 • Reglementări privind apărarea împotriva incendiilor, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, norme de protecție a muncii;
 • Defecțiuni, incidente, avarii la instalații electrice, sanitare, de încălzire, etc.
 • Securitatea și sănătatea în muncă

            Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.scoalamihaidraganbacau.com, persoană de contact: Pop Gabriela, funcția: secretar, având numărul de telefon : 0740139365

D I RECTOR,

Prof. DRĂGOI GEORGETA ALINA