ANUNȚ! CONCURS BIBLIOTECAR

Şcoala Gimnazială “Mihai Drăgan”  din Bacău organizează la sediul Şcolii Gimnaziale “Mihai Drăgan” Bacău,  din Str. Logofăt Tăutu nr.7, concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiei contractulale vacante pe perioadă nedeterminată – 0,5 normă bibliotecar/

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul  se va desfăşura  pe data de 08 martie 2022, conform calendarului.

Nr. crt.Etapa de concursData/perioadaOraLocatia
1.Depunerea dosarelor candidaţilor14.02.2022- 25.02.2022900 – 1400Secretariat
2.Selectia dosarelor03.03.2022900 – 1100 
3.Afişarea selecţiei dosarelor03.03.20221400Site-ul şcolii
4.Depunerea contestaţiilor-selecţia dosarelor04.03.2022900 – 1100Secretariat
5.Afişarea rezultatelor contestaţiilor04.03.20221200Site-ul şcolii
6.Proba scrisă08.03.2022930Sala de examen
7.Depunerea contestaţiilor-proba scrisă09.03.2022900 – 1100Secretariat
8.Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor09.03.20221200Site-ul şcolii
9.Probă interviu10.03.2022930Bibliotecă
10.Afisarea rezultatelor finale10.03.20221500Site-ul şcolii

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funţiei contractuale sunt:

          – absolvirea cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar şi absolvenţi ai învăţământului postliceal  sau liceal cu diplomă în domeniu/ absolvirea cu examen a unei instituţii de învăţământ, secţia bibloioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul  biblioteconomiei.

Bibliografie  bibliotecar

1. Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr. 1/2011;

2. Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare – ORDIN nr. 5.556 din 7 octombrie 2011, M.E.N., Monitorul Oficial cu modificările ulterioare;

3. Legea bibliotecilor nr. 334/ 31 mai 2002 actualizată;

4. Ghidul bibliotecarului şcolar pentru liceele pedagogice – Editura Bibliotecii Pedagogice Naţionale “I.C. Petrescu” Bucureşti, 2004;

5. Ciubăncan, Lucia. Bibliotecarul şcolar. Ghid practic, editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2002;

6. Enache, Ionel – Marketingul în bibliotecă – Editura Universităţii, Bucureşti, 2003;

7. Tratat de biblioteconomie, vol. I-IV – coord. Mircea Regneală, Editura A.B.R., București, 2013-2017.

Tematica

* Rolul bibliotecii din învăţământ

Drepturile și îndatoririle bibliotecarului școlar

Activități specifice bibliotecii

Colaborarea bibliotecii cu personalul didactic

* Dezvoltarea colecţiilor

Mijloace de completare a colecţiilor

Criterii de dezvoltare a colecţiilor în biblioteca şcolară

* Evidenţa colecţiilor

 Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii (acte şi activităţi legate de primirea publicaţiilor)

Documente de evidenţă (RMF, RI)

 Reguli de completare a RI şi RMF

* Catalogarea publicaţiilor

Scopul catalogării publicaţiilor

Tipuri de cataloage

Organizarea cataloagelor

Fişa principală de catalog

* Clasificarea, cotarea publicațiilor

Scopul clasificării documentelor

CZU (clase, subclase, indici); tabele de autori

Organizarea colecţiilor. Aranjarea cărților la raft

* Gestiunea bibliotecilor

Predarea-primirea unei biblioteci şcolare

Inventarul bibliotecilor

Eliminarea din gestiune a publicaţiilor

* Relaţii cu utilizatorii

          Regulamentul intern al bibliotecii şcolare

          Planificarea activității bibliotecii

          Activități specifice cu elevii și cadrele didactice              

Statistica de bibliotecă – indici statistici specifici

* Marketingul bibliotecii școlare

Produse de bibliotecă

Servicii de bibliotecă

Promovarea bibliotecii

* Cultura informației

Surse de informare și evaluarea acestora

Etica utilizării informației. Plagiatul.

Bibliografia în activitatea de informare documentară.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine  la Scoala Gimnazială   “Mihai Drăgan” Bacău  cu sediul din Str. Logofăt  Tăutu, nr.7, telefon:0740/139365.

Angajator: Şcoala Gimnazială “Mihai Drăgan” Bacău 

Tip angajator:  Instituţii locale

Categoria postului: Funcţie contractuală

Judeţ:  Bacău

Tipul postului: permanent

Nivelul postului: Funcţii de execuţie